Organisation

OrganisationRådgivningen er hjemlet i Dansk Kvindesamfunds Københavnskreds vedtægter.

Københavnskredsen udpeger et Rådgivningsudvalg, der er ansvarlig for den daglige og økonomiske drift, jfr. vedtægten § 8.


Rådgivningen er uafhængig af den politiske forening Dansk Kvindesamfund med eget cvr.nr.


Der er derudover i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter en fagligt kvalificeret leder, jfr. § 1.
Rådgivningen har siden 2006 været godkendt som retshjælpsinstitution af Civilstyrelsen.


Rådgivningens administration er et resultat af en gennem mange år udviklet praksis baseret på ønsket om enkel gennemsigtig organisation samt tilpasning efter de rammer for retshjælpsvirksomhed, der er udstukket af Justitsministeriet.


Rådgivningens retshjælp svarer til bekendtgørelsens trin 1-rådgivning.


Retshjælpen tilbyder rådgivning på 2 forskellige måder, primært ved fysisk fremmøde - alternativt som telefonrådgivning i vores ”åbne tid”.


Alle kan henvende sig uanset alder, køn, indkomst m.m.


Henvendelser behandles udelukkende anonymt.


Der føres statistik over henvendelserne i en protokol og på kartotekskort.


Begge steder noteres fødselsår, køn, postnummer, hvilken slags rådgiver man ønsker at tale med, og hvorfra man har fået kendskab til Rådgivningen.


På kartotekskortet skrives en anonymiseret kort redegørelse om den ydede rådgivning.


Kartotekskortene arkiveres kronologisk.

Reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til retshjælpskontorer
Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget ved lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, er der udstedt en bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter.


Retshjælpsinstitutionerne opdeles i retshjælpskontorer (private institutioner, hvor rådgiverne ikke nødvendigvis er advokater) og advokatvagter (lokale advokater, der typisk én gang om ugen yder gratis rådgivning på biblioteker og lignende).


Hvert år afsættes et beløb på finansloven (retshjælpspuljen), hvorfra der ydes tilskud til alle godkendte retshjælpsinstitutioner