Om os

Lokaler

Rådgivningen finder sted alle onsdage i Dansk Kvindesamfunds lokaler, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 København K - undtagen i skoleferierne.

Vi har 1 modtagerum og 2 andre rum, der anvendes af henholdsvis den frivillige jurist og psykolog. Dette skaber rammen for en tryg rådgivning


Personale
Rådgivningen varetages af ca. 30 frivillige: 13 jurister, heraf 3 advokater, 1 advokatfuldmægtig, 8 psykologer, 10 administrativt personale herunder  administrative ”føl”.


Dertil kommer, at økonomistuderende fra Økonomer uden Grænser har bistået med opsætning af google analyse samt påstartet opfølgning af konsulentrapport fra 2014.OrganisationAlle kan henvende sig uanset alder, køn, indkomst m.m.


Rådgivning kan ikke være ved fysisk fremmøde men kun over telefonen i vores åbningstid under coronakrisen.

Henvendelser behandles udelukkende anonymt.


Der føres statistik over henvendelserne i en protokol og på kartotekskort.

Der noteres fødselsår, køn, postnummer, hvilken slags rådgiver man ønsker at tale med, og hvorfra man har fået kendskab til Rådgivningen.


På kartotekskortet skrives en anonymiseret kort redegørelse om den ydede rådgivning. Det gør vi, fordi vi gerne vil sikre løbende forbedring af rådgivningen.


Læs mere om organisationen her
Rådgivningen har en telefon 33339119, der med telefonsvarer oplyser om Rådgivningens åbningstider.

Kontoret er åbent og fuldt bemandet hver onsdag i tidsrummet kl. 19-21.


Der er dobbelt bemanding af jurister på vagter, hvor der er forventning om mange rådsøgende, eller når der er indkøring af nye jurister.


Det har altid været og er fortsat et krav, at rådgiverne er cand. jur. eller cand. psyk.

Niveauet blandt rådgiverne er ganske højt.


Det administrative personales uddannelsesmæssige baggrund er bl.a. ba. Jur., administrationsøkonom, cand. mag., eller anden administrativ praksiserfaring.


Der blev i efteråret 2014 indført en bagvagtsordning, med en ung advokat. I 2015 blev bagvagtsordningen styrket med yderligere en tidligere advokat.


Rådgiverne har forskellig erhvervserfaring, og flere bestrider ledende poster ved siden af deres frivillige arbejde, hvorfor vi er meget taknemmelige over, at de afser tid til at arbejde frivilligt i Rådgivningen.

Generel information


Dansk Kvindesamfunds Rådgivning er et af de gamle retshjælpskontorer i København.


Rådgivningen var en naturlig del af den retspolitiske kamp for ligebehanding, idet man inden for rammerne af gældende ret rådgav kvinder.


Vi er bevidste om vores nedarvede socialretlige ansvar, som afspejles i de frivilliges store indsats gennem hele året og de rådsøgendes særlige tillid til Rådgivningen.Rådgivningen har vedvarende holdt fast ønsket om retshjælp for alle og samtidig formået at tilpasse os de nye lov krav.


Det mange rådgivere oplever er, at de sædvanlig rådgivningsspørgsmål er under forandring på grund af de mange digitale rådgivningstilbud.


Juristerne får ikke længere enkle klare juridiske sager forelagt, men et sagskompleks, der ofte er uløseligt sammenfiltret for den rådsøgende.


Det er derfor anderledes, at være rådgiver i dag end tidligere, og det kræver megen fleksibilitet og kreativ tilgang til sagerne, hvis juristen skal løse sagerne op i enkeltsager – og hjælpe den rådsøgende relevant konkret videre.


Vi oplever jævnligt at rådsøgende har været andre steder.


Hvis du oplever, at du har flere sammenflettede sager, skal du vide, at vi er vandt til at hjælpe rådsøgende med at forstå deres situation og give overblik over sagerne.


Læs yderligere information om os her
Dansk Kvindesamfunds Rådgivning

Corporate Social Responsibility (CSR)

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst


Hos Dansk Kvindesamfunds Rådgivning bidrager vi, gennem vores arbejde, til følgende verdensmål:


         

Mål 1: Afskaf fattigdom

Vi rådgiver mennesker med dårlig økonomi med det mål at hjælpe dem ud af økonomiske vanskelligheder. Del mål 1.4. og 1.5 er ofte målet med rådgivningen


Del mål 1.4. Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.


Del mål 1.5 Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer skal reduceres.


Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Vi rådgiver mennesker der er begrænset i lige udnyttelse af rettigheder. Del mål 5.1-5 er ofte målet med rådgivningen


Del mål 5.1 Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.


Del mål 5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.


Del mål 5.3 Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.


Del mål 5.4 Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.


Del mål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.


Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi er bevidste om vedvarende, at arbejde for at arbejdsmiljøet er godt i Rådgivningen og har et sammensat personale bestående af etniske danskere og anden etnisk oprindelse end dansk. Der er løbende kurser og efteruddannelse som eksempelvis Stress i det globaliserede arbejdsliv, Rundvisning på Krisecenter samt teori om vold og konsekvenser af vold samt mulighed for hjælp til voldsudsatte, Familieret, Konflikthåndtering, Offentlighedsloven og Persondataloven, Forvaltningsret, Personalejura, Individets og kvinders rettigheder.

Rådgivningen overholder menneske- og arbejdstagerrettigheder og stiller krav til leverandører om at overholde samme


Del mål 8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har organiseret Rådgivningen således, at den er mindst mulig miljøbelastende blandt andet ved øget brug af teknologi, frem for papir. Dette understøtter vores ønske om et bæredygtige forbrug for at mindske presset på verdens ressourcer.


Del mål 12.2  Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.


Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi rådgiver mennesker og giver alle adgang til retssikkerhed.. Del mål 16. 1-3 og 10


Del mål 16.1 Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt. Indikatoren 16.1.3 Andel af befolkning, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold inden for de seneste 12 måneder.


Del mål 16.2 Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.


Del mål 16.3 Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.


Del mål 16.10 Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.FN's Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar

De 10 principper i FN’s Global Compact https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact


Særligt kan nævnes, at Dansk Kvindesamfunds Rådgivning

•Arbejder for beskyttelsen af internationale erklærede menneskerettigheder

•arbejder for at hindre krænkelser af menneskerettighederne

•arbejder for udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;

•arbejder for afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

•arbejder for fremme større miljømæssig ansvarlighed